ફેક્ટરી પ્રવાસ

tyj
rt (1)
rt (5)

1. સામગ્રી

rt (9)

2. કટીંગ

mgh (2)

3. ટેલરિંગ

rt (3)

4. ટ્રીમ થ્રેડ

rt (8)

5. આયર્ન

mgh (1)

6. કપડાની તપાસ કરો

rt (12)

7. પેકેજિંગ

rt (10)

8. એન્કાસેમેન

rt (11)

9. માલ પહોંચાડો